ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ร.ร.เอกชน

สช.เร่งสำรวจข้อมูล ปรับเงินอุดหนุนรายหัว ร.ร.เอกชน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมรับทราบการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก ศธ.ทราบปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนเอกชนที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายบุคคล ที่โรงเรียนเอกชนได้รับยังไม่สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา

ศธ.จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกันตั้งคณะทำงาน ขึ้นมาสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา โดยจะแบ่งการสำรวจออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. สำรวจค่าใช้จ่ายจริงในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีการศึกษาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

2. สำรวจค่าใช้จ่ายจริงในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนต่อไป

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

นางกนกวรรณกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สช.ได้รับความร่วมมือจากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) จากทุกภูมิภาค ที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน และนำเสนอ สกศ.วิเคราะห์และสรุปต่อไป การทำงานขณะนี้ อยู่ระหว่างที่โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลกรอกแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ และเสนอข้อมูลให้ สกศ.ไปวิเคราะห์ต่อไป โดยในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม จะมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในโรงเรียนเอกชนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณานำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป

“นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7 คณะ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเอกชนสามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านการอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย” นางกนกวรรณกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ neogamusic.com

ufa slot

Releated